වෙබ් අඩවිය සමඟ ලියාපදිංචිවීම සඳහා උපදෙස්,

වෙබ් අඩවිය සමග ලියාපදිංචිය අවසන් වූ විට ඔබගේ ලියාපදිංචිය සාර්ථක වූ බව දැක්වීම සඳහා ලියාපදිංචිය සාර්ථක බව දැක්වෙන පණිවිඩයක් ඔබට තීරයේ දක්නට ලැබෙනු ඇත.
වෙබ් අඩවිය හා ලියාපදිංචි වූ විගස ඔබට වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට නොහැකි අතර ඔබගේ ගිණුම ස්වයංක්‍රීයව සක්‍රිය වීමට උපරිම පැය 48ක කාලයක් ගතවනු ඇත.
ඔබගේ ගිණුම සක්‍රිය වූ විට ඒ පිළිබඳව දක්වමින් ඔබගේ පරිශීලක නාමය username සහ මුරපදය password දක්වමින් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් දේශකවරයා වෙත යවනු ඇත.
ඔබට විභාග උපකාරක පද්ධතිය වෙත පිවිසීම සඳහා අදාළ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය දේශකවරයා විසින් දැනුම් දෙනු ඇත.
යම්කිසි අවස්ථාවක ඔබගේ පරිශීලක නාමය හා මුරපදය ඔබට අමතක විය ගියහොත් හෝ එය වෙනත් අයෙකු දැනගතහොත් ඔබට පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වනු ඇත. එවිට ඒ පිළිබඳව සෘජුවම ඉල්ලීමක් දේශකවරයා වෙත යොමු කළ යුතු අතර යොමු කළ යුතුය. ඔහු විසින් අවශ්‍ය පියවර ඔබ වෙනුවෙන් ගනු ඇත.

මූලික තොරතුරු
අනෙකුත් තොරතුරු
දුරකථන අංක
භාෂා මාධ්‍ය
ඔබගේ ඡායාරූපය
ඔබගේ පෞද්ගලික ගිණුම වෙත ඔබගේ ඡායාරූපයක් එක් කිරීමේ පහසුකම ඔබට ලබා දී ඇත.(මෙය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් නොවේ )
ඡායාරූපය ඇතුළත් කරන්න
පෝරමය පුරවා අවසන්