ඔබගේ පෞද්ගලික ගිණුම වෙත නිවැරදිව පිවිසීම සඳහා පහත උපදෙස් පිළිපදින්න.

1. දේශකවරයා විසින් ඔබ වෙත ලබා දෙනු ලැබූ පරිශීලක නාමය සහ මුර පදය ඇතුළත් කරන්න.
2. අකුරු දෙකක් අතර කිසිදු අවස්ථාවක දී හිස් ඉඩක් තැබීමෙන් වළකින්න.
3. එසේ ඇතුළත් කිරීමේ දී එහි කැපිටල් අකුරු, සිම්පල් අකුරු නිවැරදිව ඇතුළත් කළ යුතුය.
4. යම් අවස්ථාවක ඔබ විසින් දෝෂ සහිතව මුරපදය ඇතුලත් කිරීමක් සිදු වුවහොත් අධ්‍යාපන පද්ධතිය මගින් ස්වයංක්‍රීයවම ඔබගේ ගිණුම කිසියම් කාල පරාසයකට අගුළු දමනු ලබයි.
5. එවන් අවස්ථාවකදී නැවත නැවතත් ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය ඇතුළත් කිරීමෙන් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොමැත.
6. එබැවින් කරුණාකර එම කාලය ගෙවෙන තුරු ඉවසා සිට නැවත වරක් උත්සාහ කරන කරන්න.

වැදගත් – මෙවන් මාර්ගගත අධ්‍යාපන පද්ධතියක සේවය ඔබට ලබා දීමේදී මෙම පද්ධතිය හැකර්වරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය. එබැවින් ඔබ විසින් පරිශීලක නාමය ඇතුළත් කොට වැරදි මුර පදය කිහිප අවස්ථාවක් යෙදවූ විට පද්ධතිය විසින් තාවකාලිකව ඔබගේ ගිණුම ස්වයංක්‍රීයවම අගුළු දමනු ලබයි. ඔබගේ ගිණුම එලෙස තාවකාලිකව අගුළු වැටී ඇති අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් නොනවත්වා උත්සහ කළ හොත් ඔබගේ ගිණුම ස්ථීරවම අගුළු වැටෙනු ඇත. එබැවින් එලෙස උත්සාහ කිරීමෙන් වලකින්න.


7. යම් හෙයකින් එම උත්සාහයද අසාර්ථක වන්නේ නම් කරුණාකර දේශකවරයා වෙත ඒ බව දැනුම් දෙන්න.