මෙම උපකාරක පිටුව හරහා ඔබට ඔබ විසින් සකසන ලද වැඩ පතක් දේශකවරයා ගේ ඇගැයීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත ඇතුලත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.

එබැවින් ඔබගේ වැඩපත වෙබ් අඩවිය වෙත ඇතුළු කිරීම සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

1. ඔබ විසින් ඔබ විසින් අදාළ වැඩ පත මේ වන විට ගබඩා කොට ඇති ස්ථානය නිවැරදිව හඳුනා ගන්න.
2. ඉන්පසුව මෙහි දැක්වෙන “Select File” බටනය මත click කිරීම මගින් ඔබට ඔබගේ වැඩපත ගබඩා කොට ඇති ස්ථානය වෙත ගමන් කොට ඒ මත ඩබල් ක්ලික් කරන්න.
3. ඉන්පසුව මෙහි දැක්වෙන “Upload File” බටනය මත click කරන්න.
4. අප්ලෝඩ් කිරීම ආරම්භ වූ බවට දැක්වෙන “Uploading ” නම් කොටසක් මෙහි දක්වනු ඇත.
5. ඔබ විසින් සිදුකරන ලද අප්ලෝඩ් කිරීම නිවැරදිව සිදු වූයේ නම් “uploaded successfully” කොළ පැහැයෙන් දැක්වෙනු ඇත.

ඔබ විසින් ඔබගේ වැඩපත සාර්ථකව වෙබ් අඩවිය වෙත ඇතුළු කොට අවසන්.

Upload files