11 ශ්‍රේණිය සඳහා වන පරිගණක භාෂා විභාගය

2020 මාර්තු 30 වන සඳුදා සවස 4 ට විභාගය මාර්ගගතව පවත්වනු ඇත.