විශිෂ්ට සේවය
විශිෂ්ට අධ්‍යාපන සේවය
විමසීම්
072 99 450 99 , 0772 415 413
විශිෂ්ට පළපුරුද්ද
වසර 6කට වැඩි පළපුරුද්ද

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ

ඉහළ නැංවීමට දේශකවරයාගේ දර්ශනය

පෞද්: අවධානය

සෑම ශිෂ්‍යාවක් කෙරෙහිම යොමුවන පෞද්ගලික අවධානයක් දේශකවරයා විසින් ලබාදෙයි.

අපගේ විශේෂත්වයන්

අපගේ පාඨමාලාව සමග ඔබේ දරුවා සම්බන්ධ කර විය යුත්තේ ඇයි?

මාර්ගගත විභාග
මාර්ගගත විභාග

සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම දැනුම සහතික කිරීම සඳහා මාර්ගගත විභාග පවත්වනු ලබයි. ජංගම දුරකථනය මගින් හෝ පරිගණකයක් මගින් පිළිතුරු සැපයීම සිදු කළ හැකිය.

මාර්ගගත කේත පද්ධතිය
මාර්ගගත කේත පද්ධතිය

මෙම පහසුකම ඔබේ දරුවාට ලබාදිය හැකි එකම දේශකවරයා යටතේ ඔබේ දරුවාට කේතකරණය පිලිබදව විශිෂ්ට දැනුමක් ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇත.

පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව
පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව

දේශනයන්හිදී පවත්වනු ලබන සෑම විභාගයකම පිළිතුරු පත්‍ර ඔබගේ දරුවා ඔබගේ දරුවා සඳහාම වෙන්වූ පෞද්ගලික ගිණුමේ පවතී. එබැවින් එම පිළිතුරු පත්‍ර නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.

වීඩියෝ පාඩම් මාලාව
වීඩියෝ පාඩම් මාලාව

ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ දැනුම තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා බහුමාධ්‍යය භාවිතා කරමින් අවශ්‍ය වීඩියෝ පාඩම් මාලාව ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ගිණුම වෙත එක්කොට ඇත.

ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා වන පැවරුම්

පැවරුම් පිළිබඳ නව දත්තයන් මෙහි දක්වා ඇත

ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන්ගේ විචාරය

දේශකවරයාගේ ඉගැන්වීම පිළිබඳව ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන්ගේ අදහස්,